Ποιοι ήταν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τους οποίους κατήγγειλε οργισμένος ο Ιησούς ότι διυλίζουν των κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον;

Ποιοι ήταν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τους οποίους κατήγγειλε οργισμένος ο Ιησούς ότι διυλίζουν των κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον;
«Αλίμονο σας Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε ο Ιησούς τις επτά καταγγελίες του για τη θρησκευτική ηγεσία του Ισραήλ.

Στη διδασκαλία του προειδοποιεί τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους για την επερχόμενη τιμωρία τους. Τους χαρακτήρισε υποκριτές και τους κατηγόρησε για ασυνέπεια λόγων και έργων.

Οι Φαρισαίοι ήταν μια ομάδα ειδικών που εκπροσωπούσε τον Νόμο.

Πιστοί και προσηλωμένοι, τηρούσαν αυστηρά τις παραδόσεις και τους τύπους.

Οι αντιλήψεις τους ήταν πιο κοντά σε αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, θεωρούσαν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους και ασκούσαν ισχυρή επιρροή στη κοινωνία του Ισραήλ.

Οι Γραμματείς ήταν αυτοί που μελετούσαν τον Μωσαϊκό νόμο και τις γραφές.

Έδιναν τρομερή προσοχή στις λεπτομέρειες της θρησκείας και για χάρη των συμφερόντων τους μπορούσαν να φτάσουν στα άκρα.

Ήταν προσκολλημένοι στο δόγμα και δεν δέχονταν καμία μεταρρύθμιση. Φυσικά, η ερμηνεία των νόμων ήταν αποκλειστικότητά τους.

Οι Φαρισαίοι ήταν μια ομάδα ειδικών που εκπροσωπούσε τον Νόμο. Πιστοί και προσηλωμένοι, τηρούσαν αυστηρά τις παραδόσεις και τους τύπους. Wikimediamtx Commons

Ο Ιησούς κατήγγειλε την υποκριτική ζωή τους και κατέκρινε το γεγονός ότι έδιναν έμφαση στην τυπολατρία, ενώ ήταν διεφθαρμένοι, φιλάργυροι, εγωιστές και άπληστοι που ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς ήθελε να καταργήσει τον Μωσαϊκό νόμο.

Η τρυφερότητα και η ευσπλαχνία του Ιησού προς τους αμαρτωλούς και τις πόρνες τους έκανε έξαλλους διότι τους θεωρούσαν ανάξιους και μιαρούς.

Ο Ιησούς ζητούσε από τους ανθρώπους να είναι αληθινοί και γνήσιοι, τους μίλησε για τη σεμνότητα και τη συγχώρεση, περιφρόνησε την εξουσία και το χρήμα.

Πρακτικά τα έβαζε με την κρατούσα τάξη που ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι.

Τα πλήθη ακολουθούσαν τον Ιησού και τον υποδέχτηκαν στην Ιερουσαλήμ μετά «βαΐων και κλάδων», γεγονός που απειλούσε την αυθεντία των θρησκευτικών ηγετών.

Προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν μέσα από συζητήσεις και τον προκαλούσαν να αποδείξει τη θεϊκή του καταγωγή.

Ο Ιησούς, σύμφωνα με τις γραφές, αποκάλυψε στο κοινό την υποκρισία των Φαρισαίων, λέγοντας ότι αμελούν τα βαθύτερα νοήματα του Νόμου.

Η τρυφερότητα και η ευσπλαχνία του Ιησού προς τους αμαρτωλούς και τις πόρνες τους έκανε έξαλλους διότι τους θεωρούσαν ανάξιους και μιαρούς. Wikimediamtx Commons

Προειδοποίησε τους Ιουδαίους ότι οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν αυτά που λένε.

Τους παρομοίασε με «τάφους ασβεστωμένους που εξωτερικά μοιάζουν ωραίοι αλλά μέσα είναι γεμάτοι με νεκρά οστά και ακαθαρσίες».

«Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές επειδή, καθαρίζετε το απ’ έξω μέρος του ποτηριού και του πιάτου, από μέσα όμως είναι γεμάτα αρπαγή και ακράτεια».

Αυτά ήταν τα λόγια Του με τα οποία δημιουργούσε θανάσιμους εχθρούς.

Έκτοτε η λέξη φαρισαίος σημαίνει υποκριτής. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι ανάμεσα στους γραμματείς και στους φαρισαίους της εποχής θα υπήρχαν και ενάρετοι λειτουργοί, αλλά από τις γραφές προκύπτει ότι κατά κανόνα ήταν μια άρχουσα τάξη που λειτουργούσε για τα δικά της συμφέροντα και μόνο. Όπως γίνεται δηλαδή σε πολλές κοινωνίες, ανεξαρτήτως θρησκείας και χρονικής συγκυρίας.

Διαβάστε στη “ΜτΧ”: Η παραβολή των δέκα παρθένων, των «ανόητων» και των «φρόνιμων». Γιατί ο Ιησούς είπε ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα μοιάζει με τις δέκα παρθένες

Τα επτά “ουαί” του Κυρίου προς τους φαρισαίους και τους γραμματείς είναι τα εξής

1. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή σεις δεν εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν’ .

2. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς, διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην.

3.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν, διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γίνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών.

4. Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, Όστις ομώση εν τω ναώ, είναι ουδέν, όστις όμως ομώση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι τις είναι μεγαλήτερος, ο χρυσός, ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν; Και, Όστις ομώση εν τω θυσιαστηρίω, είναι ουδέν, όστις όμως ομώση εν τω δώρω τω επάνω αυτού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλήτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον; Ο ομόσας λοιπόν εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ, και εν πάσι τοις επάνω αυτού. και ο ομόσας εν τω ναώ, ομνύει εν αυτώ, και εν τω κατοικούντι αυτόν. Και ο ομόσας εν τω ουρανώ, ομνύει εν τω θρόνω του Θεού, και εν τω καθημένω επάνω αυτού.

5. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον, και το άνηθον, και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν, ταύτα έπρεπε να πράττητε, και εκείνα να μη αφίνητε. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διϋλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε.

6. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί^ διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί^ διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών, και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας”.

7.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών, και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, και λέγετε, Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς, ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας.

Πηγή χαρακτηριστικής εικόνας: Wikimediamtx Commons

Διαβάστε στη “ΜτΧ”: H παραβολή του Τελώνη. Γιατί ο Θεός συγχώρεσε τον Τελώνη και απέρριψε τον Φαρισαίο 

Ακολουθήστε τη mixanitouxronou.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις σημαντικότερες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στη mixanitouxronou.gr

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Παρακαλούμε σχολιάζετε κόσμια. Υβριστικά σχόλια δεν θα γίνονται αποδεκτά

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

close menu